Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. PREDMET
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti ML-Lock s.r.o., so sídlom: Veľká Lúč 160, Lúč na Ostrove 930 03, IČO: 47 515 228, IČ DPH: SK2023916939, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 33110/T, (ďalej len ako „spoločnosť’) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke https://ml-lockshop.sk

 

Dozorným orgánom spoločnosti je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

 1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti.
  2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti (ďalej len „objednávka“). Objednávku možno uskutočniť bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej stránke https://ml-lockshop.sk a jeho odoslaním cez e-shop, alebo po registrácii použitím konta na internetovej stránke https://ml-lockshop.sk.
  3. Objednávka obsahuje okrem iného:
   1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP (vrátane podmienok odstúpenia od zmluvy, alternatívneho riešenia sporov a reklamácie), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
   2. vyhlásenie o tom, že kupujúci sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov.
  4. Objednávka zaniká:
   1. odmietnutím objednávky  zo strany spoločnosti,
   2. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
   3.  Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 

  1. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti neznamenajú potvrdenie objednávky. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

  1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 

  1. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti.

 

 

 • KÚPNA CENA

 

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

 

  1. Spoločnosť si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky.

 

  1. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

 

  1. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti a to jedným z nasledovných spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
  1. Priama platba na bankový účet spoločnosti
  2. Platba na dobierku

 

  1. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania sumy rovnajúcej sa kúpnej ceny na účet spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

  1. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

 1. ČAS DODANIA
  1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je závislá od dostupnosti tovaru na sklade spoločnosti alebo u dodávateľov.

 

  1. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.

 

  1. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny priamou platbou na bankový účet spoločnosti začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

  1. V prípade, ak spoločnosť zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol inú informáciu o dostupnosti, spoločnosť ihneď informuje zákazníka a ponúkne možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, spoločnosť vráti peniaze za vypredaný titul zákazníkovi.

 

 1. MIESTO DODANIA
  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.
  2. Miestom dodania môže byť aj obchodný priestor spoločnosti, ktorý sa nachádza na adrese sídla spoločnosti.

 

 1. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA   
  1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
  1. Slovenská pošta - na adresu zákazníka
  2. Slovenská pošta - balík na Poštu
  3. Preprava kuriérom
  4. Osobný odber

 

  1. Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

 1. DODANIE TOVARU
  1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť spôsobom, ktorý určí kuriérska služba. Spolu s tovarom/ Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

  1. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti.

 

  1. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 • Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

 

 

 

 • V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou.

 

 

  1. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu: Veľká Lúč 160, Lúč na Ostrove 930 03 a alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@ml-lockshop.sk.

 

 

 • V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je spoločnosť povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

 

 

 

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

 

 

 • Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť povinná:

 

  1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Veľká Lúč 160, Lúč na Ostrove 930 03. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku spoločnosť neprevezme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
  2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 

 

 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

 

 

 

 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti znáša kupujúci.

 

 

 

 • Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 

  1. ak pri platbe na účet spoločnosti kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
  2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti
  3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
  4. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na predajnom mieste v stanovenej odbernej lehote,
  5. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti inak ho zaobstarať,
  6. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť tovar nakupuje.

 

  1. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

  1. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 

  1. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(link)

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 19.06.2019

 

  1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj:
 1. Ochrana osobných údajov
 2. Reklamačný poriadok
 3. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
 4. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

  1. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://ml-lockshop.sk.

 

  1. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

  1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Vydané dňa: 19.06.2019

ML-Lock, s.r.o.